Skip to content

Research

[TESINA] Les representacions audiovisuals de l’espai domèstic a les xarxes socials:

el cas de YouTube

Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona, 2012.
Dirigida per Alessandra Caporale

Tribunal: Roger Martínez i Isaac González

Resum

Per mitjà de l’etnografia virtual aplicada a un cas d’estudi sobre alguns canals d’usuaris de YouTube, aquest treball té per objectiu investigar el significat de les representacions audiovisuals de l’espai domèstic i de la vida quotidiana publicada a les xarxes socials des de’l punt de vista dels seus creadors i de l’audiència.

Introducció

Aquesta investigació parteix de preguntar-se sobre com la sociabilitat a Internet ha canviat la percepció de la separació entre l’espai públic i privat i en conseqü.ncia, entre l’esfera pública i privada de la vida quotidiana. S’analitza també com aquestes pràctiques mediàtiques i culturals trenquen definitivament la separació entre productors i consumidors. Amb aquesta memòria volem deixar constància de tot el procés d’investigació.

Aquesta investigació parteix de preguntar-se sobre com la sociabilitat a Internet ha canviat la percepció de la separació entre l’espai públic i privat i en conseqü.ncia, entre l’esfera pública i privada de la vida quotidiana.

En particular, es pren com a cas d’estudi aquelles pràctiques d’autoproducció audiovisual compartides en diversos canals i les relacions que es creen entre diferents creadors i l’audiència.

S’analitza també com aquestes pràctiques medìatiques i culturals trenquen definitivament la separació entre productors i consumidors.

Aquestes consideracions ens motiven a investigar a qui van dirigits aquests objectes audiovisuals, quina audiència espera aconseguir el seu creador, en que s’inspira i que el motiva, quin procés d’elaboració segueix, quin significat li dona tant ell com la seva audiència, com s’apropia d’Internet com a medi per a publicar i donar a conèixer les seves obres.

Aquesta memòria d’investigació s’estructura en cinc capítols, cadascun amb uns objectius concrets al respecte de com s’ha plantejat, contextualitzat i executat aquest estudi qualitatiu sobre les representacions audiovisuals de l’espai domèstic a YouTube.

En el capítol 1 es presenta el plantejament de la investigació, detallant els objectius principals a resoldre, la justificació d’aquesta investigació en termes de quin coneixement aporta i finalment la formulació de la pregunta central d’investigació. Al voltant d’aquesta pregunta central d’investigació també es presenten les diferents consideracions inicials que s’han tingut en compte, de les quals s’han derivat dues preguntes d’investigació secundàries.

El capítol 2 té per objectiu contextualitzar la nostra investigació a través d’un marc teòric, el qual s’ha elaborat estructurant-se en quatre seccions:

• la transformació de la dicotomia espai públic – espai privat en el context de la societat xarxa,

• l’anàlisi del conjunt de les noves pràctiques de producció audiovisual a Internet,

• la representació audiovisual de lo quotidià des de la perspectiva de l’experiència estètica i

• l’ús d’Internet com a medi de difusió i consum d’aquests productes culturals, centrant-nos en el context de les comunitats virtuals.

A nivell metodològic, en el capítol 3 es descriu com s’ha delimitat el camp de treball i seleccionat els diferents escenaris d’estudi. Es descriu el treball de camp i les decisions presses al respecte dels criteris d’anàlisi, la identificació dels actors i els informats clau així com de quin és l’objecte d’estudi i com hem abordat l’aproximació al treball de camp a través de la etnografia virtual i com hemconstruït les dades a partir de l’observació participant i l’entrevista en profunditat.

Finalment, al capítol 4 s’explica quin ha estat el procés de registre i interpretació de les dades i de quina manera els resultats obtinguts ens han estat útils per a respondre a la nostra pregunta d’investigació per a que finalment en el capítol 5 formulem les conclusions finals sobre els resultats obtinguts durant tot aquest estudi.

Referència bibliogràfica

Garcia, C. (2012) ‘Les representacions audiovisuals de l’espai domèstic a les xarxes socials: el cas de YouTube‘: Tarragona.

Sobre la publicació del text

La publicació íntegre del text és disponible al repositori institucional 02 de la Universitat Oberta de Catalunya i al RECERCAT de la Generalitat de Catalunya. Per accedir-hi directament feu servir el següent enllaç: http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/handle/10609/18061

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: