Skip to content

El determinisme tecnològic: la postura de Heilbroner

September 23, 2011

Hem començat l’estudi del determinisme tecnològic a partir de l’obra de Heilbroner ‘Do machines make history?’ partint de les premises següents:

  • Pot la tecnologia influenciar en els factors socioeconòmics d’una societat?
  • Fins a quin punt podem assegurar que existeix un ordre de prelació en l’evolució tecnològica?
  • És aquesta evolució ordenada o respon a factors completament aleatoris?
  • Fins a quin punt la tecnologia és impermeable a la influència dels  factor socioeconòmics de l’entorn on es desenvolupa?
La meva reflexió sobre el determinisme tecnològic es fonamenta també en l’observació de entre la relació home-màquina on aquesta última permet evolucionar la societat del primer. L’aparició de les primeres eines a la prehistòria van condicionar l’evolució humana de forma determinant. Aquells protohoms que van descobrir que podrien realitzar certes activitats amb l’ajuda d’estris van evolucionar en l’escala natural i van poder adaptar-se millor al medi que aquells altres que no en tenien aquesta ‘tecnologia’. Aquí potser es veu de forma potser més fàcil el canvi social que va provocar el descobriment de les eines en els col·lectius primitius i que van crear un ‘estil’ de vida propi on amb el pas de les generacions es va anant perfeccionar fins arribar a avui en dia (veure Harris, M. ‘Nuestra especie’. Alianza Ed:1997). És important però també observar el trinomi eina-màquina-tecnologia ja que Heilbroner només fa una passada subtil per damunt en el fet que el coneixement de l’època i els recursos disponibles (eines i materials) condicionen de forma total els límits de l’enginyeria d’aquell moment. Jo també estic d’acord que no es pot inventar res sense tenir un antecedent previ per subtil que pugui ser – un primer pas com se sol dir – però sí que trobem que alguns factors socioeconòmics han pronunciat l’acceleració del desenvolupament tecnològic fins a l’extrem que estigui present a tot lloc i a tot moment com és el cas de les TIC en la societat de la informació, creant un estil de vida propi i una influència en els hàbits i costums humans que determinen fins hi tot la forma de veure les coses, la nostra idea de realitat. Ara bé, això no és només una característica exclusiva de la societat de la informació, la societat industrial, el feudalisme, etc van tenir també aquesta influència de la tecnologia en quan a les formes de viure/conviure amb la tecnologia del moment i entre humans com a fruit del seu ús, simplement que amb l’aparició de la ciència i l’impuls del capitalisme, la tecnologia del segle XX ha agafat un ritme que és fins hi tot perillós per a que l’home d’avui en dia pugui entendre la societat on viu degut a la constant evolució tecnològica a un ritme massa accelerat per a la seva capacitat de resposta i adaptació afectant també als ens socials que estan també en constant canvi (la modernitat líquida de Z. Bauman). En definitiva, estic d’acord amb que l’evolució tecnològica té un impacte en la vida de les persones, que aquesta només pot donar-se com a conseqüència d’un pas realitzat anteriorment per un altre i que ha hagut unes condicions concretes en un moment concret del temps (segles XIX – XX) que han propiciat un impuls decisiu per al seu desenvolupament que ha permès envair la fins hi tot la vida domèstica de les persones (oci digital, xarxes socials, sociabilitat tecnològica, etc). També tinc present el fet que el desenvolupament de la tecnologia també es desenvolupa de forma diferent en diferents societats ja que el grau d’acceptació de la mateixa vindrà determinat per les pautes culturals prèvies de la societat on es vol introduir i que avui en dia, amb l’alineació que produeix l’efecte globalitzador dels mercats i Internet, aquests permeten traspassar les fronteres culturals imposades i alterant el sistemes socials de pobles que no havien evolucionat tecnològicament pel mateix camí.
A títol de conclusió, podriem formular les següents preguntes per tal de concretar un punt de partida per a una nova reflexió:

És possible que es pugui preveure – tal com diu Heilbroner – el ‘futur’ de la tecnologia encara que no tan viable serà veure quins factors polític-socials definiran aquell nou context?

Advertisements
Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: